Treorchy Comprehensive School 

First language pupils from Treorchy Comprehensive School had a fun filled weekend in Cardiff, experiencing all that Cardiff has to offer through the medium of Welsh for young people. They also had the opportunity to see the Welsh language alive and thriving in our capital city and speak to other Welsh speakers from all over Wales.
 
The pupils were extremely excited leaving school, looking forward to the first activity of the day - climbing. When they arrived at Boulders, they didn’t waste any time in climbing to the top of the climbing wall like professionals. They had to work in teams to climb the climbing wall and showed great faith in each other as whilst one was climbing the wall, the other group members held the rope.
 
They were equally as talented in what can only be described as a rendition of Swan Lake as they glided around the ice exactly like the celebrities on Dancing on Ice. They had great fun trying to teach one of their teachers how to ice skate but she wasn’t anywhere near as good as the budding ice enthusiasts!
 
To the Wales Millennium Centre next, where the pupils went on a tour around the centre. They learnt lots of interesting facts about the centre like why the centre was built to replicate a boat and the fact that you can adopt a piece of slate or a chair and dedicate it to someone special. However, the highlight of the tour was seeing opera singers practicing for the opera ‘Don Giovanni’. The pupils really enjoyed – perhaps next time we will have to take our best clothes and attend the opera!
 
The pupils then went 10 pin bowling where the excitement levels reached a new peak. After bowling, they went to the arcade to play games, try to win cuddly toys and take pictures of themselves in the photo booth.  
 
They awoke the next morning to a crisp September morning and a tour around the Wales Millennium Stadium. They got the chance to see the Welsh rugby team’s changing room and they went to the Press Office where they were able to pretend to be the rugby players themselves, being interviewed live on TV. Then, the pupils journeyed to the pitch. The pupils walked full of anticipation from the changing room, down the corridor, towards the tunnel that leads to the pitch. The sound of the crowd was blaring over the speakers. Then, the doors opened and the pupils walked through the tunnel to the sound of the crowd increasing with every heartbeat. It was a very surreal feeling and everyone had goose bumps. They were standing in the same place that the Welsh rugby team stand before every match, with thousands of people supporting them – an unforgettable experience.
 
Onward next to the circus skills sessions with No Fit State Circus, where pupils had the opportunity to test their circus skills against the professionals. They were then invited to join weekend circus skill sessions designed for young people – let’s see if we have any budding stars in our midst!
 
Everyone thoroughly enjoyed and they are really looking forward to another adventure weekend next year!
 
 
 
Cafodd disgyblion mamiaith Ysgol Gyfun Treorci benwythnos llawn hwyl a sbri yng Nghaerdydd yn cael blas ar yr holl weithgareddau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg i bobl ifanc. Hefyd, roedd cyfle gyda nhw i weld y Gymraeg yn fyw yn ein prifddinas ni a chymdeithasu â siaradwyr Cymraeg eraill o Fôn i Fynwy! 
 
Roedd y disgyblion ar bigau’r drain wrth adael yr ysgol gan edrych ymlaen at y weithgaredd gyntaf sef dringo. Cyrhaeddon nhw’r lle dringo a heb feddwl dwywaith amdani, dringon nhw i gopa’r wal ddringo fel mwncïod bach yn y goedwig law. Roedd yn rhaid iddyn nhw weithio fel timau a dangoson nhw ffydd yn ei gilydd wrth i un person ddal yn y rhaff tra bod rhywun arall yn dringo’r wal.
 
Trodd y mwncïod mewn i elyrch yn ystod y gweithgaredd nesaf sef sglefrio iâ. Hedfanon nhw o gwmpas yr iâ yn union fel yr enwogion ar Dancing on Ice. Cawson nhw hwyl yn ceisio dysgu un o’u hathrawon nhw sut i sglefrio iâ ond doedd hi ddim cystal â’r arbenigwyr iâ bach.
 
I Ganolfan y Mileniwm nesaf lle aeth y disgyblion ar daith o gwmpas y ganolfan. Dysgon nhw lawer o ffeithiau diddorol am y ganolfan fel pam cafodd y ganolfan ei hadeiladu ar ffurf llong a’r ffaith bod modd mabwysiadu llechi neu seddi a’u rhoi i rywun sy’n arbennig i chi. Uchafbwynt y daith oedd gweld cantorion yn ymarfer ar gyfer yr opera ‘Don Giovanni’. Mwynheuodd y disgyblion mas draw - efallai bydd yn rhaid i ni fynd â dillad crand y tro nesaf er mwyn mynychu’r opera!
 
Aeth y disgyblion wedyn i fowlio deg ac roedd cryn dipyn o gyffro a chystadleuaeth rhyngddyn nhw. Ar ôl gorffen bowlio, aethon nhw i’r arcêd i chwarae gemau, ceisio ennill teganau ac arian a thynnu lluniau o’u hunain yn y blwch lluniau. 
 
Codon nhw i ddiwrnod braf ar y Dydd Sadwrn a thaith o gwmpas Stadiwm y Mileniwm y bore canlynol. Gwelon nhw ystafell newid tîm rygbi Cymru ac aethon nhw i Swyddfa’r Wasg lle cawson nhw’r cyfle i esgus bod yn chwaraewyr rygbi yn cael eu cyfweld yn fyw ar y teledu. Wedyn, taith y chwaraewyr i’r maes chwarae. Cerddodd y disgyblion llawn gyffro o’r ystafell newid, lawr y coridor tuag at y twnnel sy’n arwain allan i’r maes chwarae. Roedd sŵn y dorf yn gweiddi dros y seinyddion ac wedyn agorodd y drws a cherddodd y disgyblion trwy’r twnnel, allan i’r maes chwarae wrth i sŵn y dorf yn gweiddi gynyddu. Roedden nhw’n sefyll yn yr un lle â thîm rygbi Cymru cyn gêm fawr yn clywed miloedd o bobl yn eu cefnogi - profiad bythgofiadwy!
 
Ymlaen nesaf i sesiwn sgiliau syrcas gyda No Fit State Circus lle cafodd y disgyblion y cyfle i brofi eu sgiliau nhw yn erbyn aelodau’r syrcas. Cawson nhw eu gwahodd i ymuno â’r sesiynau ar gyfer pobl ifanc bob dydd Sadwrn – gawn ni weld os oes perfformiwr talentog yn ein plith!
 
Mwynheuodd pawb mas draw ac edrycha pawb ymlaen at benwythnos llawn antur y flwyddyn nesaf!